Zakon o orožju

3. člen
Razvrstitev in kategorizacija orožja
Orožje po tem zakonu se razvršča v naslednje kategorije:

Kategorija A:

1. eksplozivni vojaški izstrelki in lanserji;

2. avtomatsko strelno orožje;

3. strelno orožje, prikrito v druge predmete splošne rabe;

4. strelivo s prebojnim, eksplozivnim ali vnetljivim učinkom in nedelaborirani izstrelki za tako strelivo;

5. strelivo za pištole in revolverje s kroglo, ki ima razširni (ekspanzijski) učinek, in krogle za tako strelivo, razen streliva za lovsko ali športno orožje za osebe, ki imajo pravico do tega orožja;

6. vojaško orožje;

6.a avtomatsko strelno orožje, ki je bilo predelano v polavtomatsko strelno orožje;

7. polavtomatsko strelno orožje s centralnim vžigom naboja:

7.a kratkocevno strelno orožje, ki omogoča izstrelitev več kot 21 nabojev brez ponovnega polnjenja z integralnim nabojnikom za več kot 20 nabojev ali se vanj vstavi menjalni nabojnik ali drug vir nabojev za več kot 20 nabojev,

7.b dolgocevno strelno orožje, ki omogoča izstrelitev več kot 11 nabojev brez ponovnega polnjenja z integralnim nabojnikom za več kot deset nabojev ali se vanj vstavi menjalni nabojnik ali drug vir nabojev za več kot deset nabojev;

8.a polavtomatsko dolgocevno strelno orožje s centralnim vžigom naboja (tj. strelno orožje, prvotno namenjeno za streljanje z rame), ki se lahko z zložljivim ali teleskopskim kopitom ali kopitom, ki se lahko sname brez uporabe orodja, lahko skrajša na manj kot 60 centimetrov skupne dolžine, ne da bi izgubilo funkcionalnost;

9. vsako strelno orožje v tej kategoriji, ki je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično orožje;

10. posebna oprema za orožje in orožje, na katerem je ta oprema oziroma je njegov sestavni del;

11. orožje, ki je izdelano ali predelano brez dovoljenja za promet z orožjem, razen orožja iz 4. in 7. točke
kategorije D;

12. orožje, izdelano iz katerega koli bistvenega sestavnega dela orožja, ki izvira iz nedovoljene trgovine;

13. novo izdelano orožje, ki nima predpisanih označb;

14. eksplozivno orožje in njegovi deli.

Kategorija B:

1. repetirno kratkocevno strelno orožje;

2. enostrelno kratkocevno strelno orožje s centralnim vžigom naboja;

3. enostrelno kratkocevno strelno orožje za strelivo z robnim vžigom, s skupno dolžino do 28 centimetrov;

4. polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojnikom in ležiščem naboja za skupaj več kot tri naboje, ko gre za strelno orožje z robnim vžigom, in za več kot tri, vendar manj kot 12 nabojev, ko gre za strelno orožje s centralnim vžigom naboja;

5.b polavtomatsko kratkocevno strelno orožje (razen tistega iz 7.a točke kategorije A);

6.b polavtomatsko dolgocevno strelno orožje iz točke 7.b kategorije A z napravo za polnjenje in ležiščem naboja za skupno manj kot tri naboje, pri katerem je napravo za polnjenje mogoče odstraniti ali za katero ni gotovo, da ga ne bi bilo mogoče z običajnim orodjem spremeniti v orožje z napravo za polnjenje in ležiščem naboja za skupno več kot tri naboje;

7.b repetirno in polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z gladko cevjo skupne dolžine do 60 centimetrov;

8. vsako strelno orožje v tej kategoriji, ki je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično orožje;

9. polavtomatsko strelno orožje za civilno rabo, ki je podobno avtomatskemu strelnemu orožju, razen tistega iz 6.a, 7. ali 8.a točke kategorije A.

Kategorija C:

1. repetirno dolgocevno strelno orožje z risano cevjo in repetirno dolgocevno strelno orožje z gladko cevjo skupne dolžine več kot 60 centimetrov, ki ni zajeto v 7.b točki kategorije B;

2. enostrelno dolgocevno strelno orožje z eno ali več enostrelnimi risanimi cevmi;

3. polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z gladko cevjo, skupne dolžine več kot 60 centimetrov, ki ni zajeto v kategorijah A in B;

4. enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim vžigom in s skupno dolžino najmanj 28 centimetrov;

5. vsako strelno orožje v tej kategoriji, ki je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično orožje;

6. strelno orožje, razvrščeno v kategorijo A, B, C ali D, ki je bilo onesposobljeno v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) številka 2015/2403 z dne 15. decembra 2015 o določitvi skupnih smernic o standardih in tehnikah za onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno neuporabnost onesposobljenega strelnega orožja (UL L št. 333 z dne 19. 12. 2015, str. 62), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/337 z dne 5. marca 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2403 o določitvi skupnih smernic o standardih in tehnikah za onesposobitev, ki  zagotavljajo nepreklicno neuporabnost onesposobljenega strelnega orožja (UL L št. 65 z dne 8. 3. 2018, str. 1);

7. enostrelno dolgocevno strelno orožje z gladkimi cevmi.

Kategorija D:

2. plinsko orožje;

3. reprodukcije strelnega orožja, pri katerem se ne uporablja enovitega naboja;

4. možnarji;

5.d hladno orožje;

6. zračno orožje;

7. orožje s tetivo;

8. električni paralizatorji;

9. razpršilci.

10. člen
Vrste orožnih listin

Orožne listine po tem zakonu so:

– dovoljenje za nabavo orožja;

– dovoljenje za nabavo streliva;

– orožni list;

– dovoljenje za posest orožja;

– orožni posestni list;

– pooblastilo za nošenje orožja;

– pooblastilo za prenos orožja;

– dovoljenje za zbiranje orožja;

– priglasitveni list.

13. člen
Vloga

Vloga za izdajo orožne listine se vloži pri pristojnem organu. Vlogo za izdajo orožnega lista posameznik vloži pri pristojnem organu osebno.

14. člen
Pogoji za izdajo in zamenjavo oziroma podaljšanje orožne listine posamezniku

Posamezniku se izda orožna listina za orožje kategorije A, B, C in D, razen za orožje iz 6. točke kategorije C, v skladu s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz orožne listine, ob upoštevanju pogojev iz tega zakona.

Pristojni organ izda posamezniku dovoljenje za nabavo orožja, dovoljenje za nabavo streliva, orožni list in dovoljenje za posest orožja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. da je dopolnil 18 let;

2. da ni zadržkov javnega reda;

3. da je zanesljiv;

4. da ima upravičen razlog za izdajo orožne listine;

5. da predloži potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, iz katerega izhaja, da izpolnjuje zdravstvene pogoje za posest ali nošenje orožja;

6. da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

17. člen
Upravičen razlog za izdajo orožne listine

Posameznik ima upravičen razlog (4. točka drugega odstavka 14. člena tega zakona) za izdajo orožne listine, če:

– dokaže, da je njegova osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da bi za zagotovitev le-te potreboval varnostno orožje;

– predloži dokazilo, da je upravičen do lovskega orožja po predpisih o lovstvu;

– predloži dokazilo o članstvu v strelski športni organizaciji;

– predloži dokaze o podaritvi ali dedovanju orožja.

Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o orožju obsega:
-Zakon o orožju – ZOro-1 (Uradni list RS, št. 61/00 z dne 6. 7. 2000),
-Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju – ZOro-1-A (Uradni list RS, št. 73/04 z dne 5. 7. 2004),
-Zakon o orožju (uradno prečiščeno besedilo) – ZOro-1–UPB1 (Uradni list RS, št. 23/05 z dne 10. 3. 2005),
-Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju – ZOro-1B (Uradni list RS, št. 85/09 z dne 30.10.2009),
-Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju – ZOro-1C (Uradni list RS, št. 125/21 z dne 30. 7. 2021),
-Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države – ZZNŠPP (Uradni list RS, št. 105/22 z dne 3. 8. 2022).